Laisvos darbo vietos

Reikalinga ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
 • Darbo patirtis ikimokyklinėje įstaigoje (privalumas).
 • Gebėjimas taikyti tinkamus darbo metodus, kūrybingai organizuoti vaikų ugdymą bei kitas veiklas.
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas (darbas Word, Power Point)
 • Gebėjimas efektyviai bendrauti ir  bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
 • Geros lietuvių kalbos žinios.
Funkcijos Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja: 

 • planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą;
 • konsultuoja tėvus vaiko ugdymosi klausimais;
 • pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti;
 • dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;
 • organizuoja bei dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose;
 • kuria ugdymosi aplinką;
 • kuria gerą grupės mikroklimatą;
 • sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą;
 • bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais;
 • bendradarbiauja su šeima, rūpinasi šeimos švietimu.
Darbo užmokestis Pagal tarifikaciją (atsižvelgiama į turimą išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją) 

 

Dokumentai, kurie turės būti pateikti
 • Gyvenimo aprašymas (siųsti el. paštu ciauskutis.darzelis@gmail.com)
 • Pedagogo išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
 • Pedagogo darbo stažą patvirtinantys dokumentai
 • Pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantys dokumentai

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai.

Kontaktiniai duomenys (8 37) 34 80 39