Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBA

Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia lopšelio-darželio institucija. Taryba telkia lopšelio-darželio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio darželio valdymui. Padeda spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems lopšelio-darželio interesams.

Tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Dalia Balčiūnaitienė (ikimokyklinio ugdymo auklėtoja)

Sekretorė – Lina Zajankauskienė (logopedė)

Nariai: Rūta Kulvietytė (ikimokyklinio ugdymo auklėtoja)

Laimutė Emeljanova (auklėtojos padėjėja)

Gitana Zieniuvienė (auklėtojos padėjėja)

Virginija Palionienė (virėja)

Lina Kalesninkienė (mama)

Aistė Gidrienė (mama)

Paulius Zajankauskas (tėvas)

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija, mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.