VEIKLA

Visapusiškam vaiko asmenybės ugdymui (si) skirta saugi, estetiška, funkcionali, vidinė ugdomoji aplinka. Tai bendrojo naudojimo patalpos: muzikos ir sporto salės, logopedinis ir medicinos kabinetai, jaukios grupės. Jų interjerą kuria pedagogės pasitelkdamos įstaigos vadovų bei ugdytinių tėvelių patarimus. Lopšelyje-darželyje grupių ugdomoji aplinka pritaikoma pagal vaikų amžių ir poreikius. Čia esančios priemonės skatina vaikus veikti, pažinti, kurti.

Individualiai dirbama su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais (kalbos ir komunikacijos , judesio ir padėties).

Kvalifikuoti pedagogai, bendradarbiaudami tarpusavyje, kuria sąlygas skatinančias kiekvieno vaiko saviraišką ir individualumą bei džiugius išgyvenimus.

Ugdymo procesas orientuojamas į vaikų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, socialinį jų aktyvumą, emocijų raišką muzikinių užsiėmimų, šokių, vaidybos ir dailės  pamokėlių metu.

Priešmokyklinis ugdymas skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai. Įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo standartus siekiama sudaryti sąlygas pilnavertei vaiko socializacijai, jo fizinių ir psichinių galių skleidimuisi bei puoselėjimui, o taip pat palengvinti adaptacijos ugdymo procesui mokykloje pasekmes.

Specialusis ugdymas teikiamas vaikams, kurių galimybės ugdytis bei būti ugdomais yra ribotos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų. Tokie vaikai ugdomi pagal Bendrąsias jų amžiaus grupės programas. Individualizuojant ugdymą atsižvelgiama į kiekvieno vaiko bendravimo, pažinimo, motorikos ir kalbos ugdymosi poreikį. Stengiamasi užtikrinti tėvų lūkesčių įgyvendinimą bei palengvinti pačių vaikų integraciją visuomenėje.