Priėmimas

Nuo 2010 m. birželio 1 d. vaikai į Kauno ikimokyklines įstaigas yra priimami centralizuotai. Priėmimas į įstaigą vyksta vadovaujantis 2015 m. gruodžio 8 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-682 patvirtintu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, 2018 m. gegužės 29 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-282 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinuio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimu“.

Norintiems pateikti prašymą priimti į Kauno lopšelį – darželį  „Čiauškutis“, privaloma atsinešti:

1. Vaiko gimimo liudijimą.

2. Dokumentus, patvirtinančius duomenis apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą (jei vadovaujantis priėmimo tvarka primenybė gali būti teikiama).

Prašyme nurodoma: vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas); pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos; duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą; duomenys apie tėvus (globėjus).

Pastaba: pateikusieji prašymą, informaciją apie vaiko vietą eilėje, laisvas vietas įstaigoje, kitą informaciją gali gauti ir interneto svetainėje http://darzeliai.kaunas.lt/index.php/info/infotevams.

3. Pradėdami lankyti įstaigą, tėvai/globėjai turi pateikti vaiko sveikatos būklės pažymėjimą iš savo šeimos gydytojo (forma Nr. 027-1/a). Pažymėjime būtina nurodyti, ar vaikas paskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito.

Įsidėmėtina, kad „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

4. Vaiko priėmimas į priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupes įforminamas sutartimi, kurioje aptariami lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ir vaiko tėvų/globėjų įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės. Minėta sutartis pasirašoma iš anksto, prieš vaikui pradedant lankyti įstaigą.