Priėmimas

Nuo 2010 m. birželio 1 d. vaikai į Kauno ikimokyklines įstaigas yra priimami centralizuotai. Priėmimas į įstaigą vyksta vadovaujantis 2015 m. gruodžio 8 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-682 patvirtintu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, 2016 m. vasario 15 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 35-80„Dėl švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 35-505 „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015 – 2016 mokslo metais“pakeitimo“.

Norintiems pateikti prašymą priimti į Kauno lopšelį – darželį  „Čiauškutis“, privaloma atsinešti:

1. Vaiko gimimo liudijimą.

2. Gyvenamosios vietos deklaraciją, kurioje nurodyta, kad vaiko ir bent vieno iš tėvų gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste.

3. Dokumentus, patvirtinančius duomenis apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą (jei vadovaujantis priėmimo tvarka primenybė gali būti teikiama).

Prašyme nurodoma: vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas); pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos; duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą; duomenys apie tėvus (globėjus).

Pastaba: pateikusieji prašymą, informaciją apie vaiko vietą eilėje, laisvas vietas įstaigoje, kitą informaciją gali gauti ir interneto svetainėje http://darzeliai.kaunas.lt/index.php/info/infotevams.

4. Pradėdami lankyti įstaigą, tėvai/globėjai turi pateikti vaiko sveikatos būklės pažymėjimą iš savo šeimos gydytojo (forma Nr. 027-1/a). Pažymėjime būtina nurodyti, ar vaikas paskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito. Nuo 2016 m. sausio 1 d. reikia pateikti naujo pavyzdžio „Vaiko sveikatos pažymėjimą“ (nuoroda įhttp://kaunovsc.sam.lt/naudinga-informacija/aspi/Imunoprofilaktika), kuriame nurodyta, kad vaikas yra paskiepytas nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nepaskiepytas esant kontraindikacijoms arba nepaskiepytas. Jeigu vaikas nebus paskiepytas ir nebus nurodyta, kad yra kontraindikacijų, toks vaikas į ikimokyklinio ugdymo ir ar priešmokyklinio ugdymo įstaigą nebus priimamas.

Įsidėmėtina, kad „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

 

5. Vaiko priėmimas į priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupes įforminamas sutartimi, kurioje aptariami lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ir vaiko tėvų/globėjų įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės. Minėta sutartis pasirašoma iš anksto, prieš vaikui pradedant lankyti įstaigą.

 

SUTARTIS (BENDRADARBIAVIMO)