Ugdymas

 

 

Kauno lopšelyje darželyje „Čiauškutis“ ugdomi 1,5 – 7 metų amžiaus vaikai.

Didelis dėmenys skiriamas vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Šiam tikslui pasiekti pasitelkta visa bendruomenė (darbuotojai, pedagogai, tėvai, savivaldos institucijos).

Ugdomasis procesas organizuojamas vadovaujantis LR teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, lopšelio-darželio sukurta ikimokyklinio ugdymo programa, lopšelio-darželio sukurta sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos šaltinėlis“ ir Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa.

Ugdymo turinys planuojamas ir įgyvendinamas atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius, individualius sugebėjimus ir tėvų pageidavimus.

ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 2014 m.

UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 2016 m.

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS