Vaiko gerovės komisija

Lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams ugdymo programų pritaikymą (atlikus ugdytinio specialiųjų ugdymosi poreikių, išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė (direktorė)

Sekretorė – Asta Ambrazevičienė (meninio ugdymo (muzikos) pedagogė)

Nariai: Daiva  Stulgienė (logopedė)

Rūta Merkevičienė (neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytoja)

Nijolė Grigaitienė (vyr. slaugytoja)

Vilma Naskauskienė (IU auklėtoja)

 

Vaiko_brandumo_vertinimo_aprasas