Komisijos ir darbo grupės

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  SUDĖTIS

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Duobienė.

Sekretorė – logopedė Daiva Stulgienė.

Nariai:

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Duobienė

Nariai: :