Ugdymo kokybės samprata

UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA

Ugdymo kokybės samprata (Parsisiųsti Adobe PDF formate).

UGDYMO TURINYS

Ugdymo turinys orientuotas į sveikatos, pažinimo, socialinės, komunikavimo, meninės vaiko kompetencijų ugdymą, joms skiriamas vienodas dėmesys. Suskirstymas į atskiras kompetencijas yra sąlygiškas, siekiant aiškiau apibrėžti ir išskleisti konkrečių kompetencijų turinį.

Ugdymo turinys įgyvendinamas kryptingai organizuojant veiklos procesą, sudarant sąlygas vaikui savarankiškai veikti, derinant su numatyta bei organizuota veikla, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnių ypatumus, vaiko individualias galias.

UGDYMO METODAI

             Siekiant  numatytų ugdymo(si) tikslų taikomi įvairūs, į vaiką orientuoto aktyvaus ugdymo metodai:

 

     Vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius ugdymo turinys pritaikomas arba individualizuojamas vadovaujantis Vaiko gerovės komisijos ir PPT rekomendacijomis.