NUOTOLINIS UGDYMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ nuo 2020 m. kovo 30 d. iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas Kauno lopšelyje-darželyje „Čiauškutis“ ugdymo procesas pradedamas organizuoti nuotoliniu būdu.

 

Vaikų nuotoliniam ugdymui, tėvų konsultacijoms ir mokytojų tarpusavio bendravimui naudojamas  elektroninis dienynas ,,Mūsų darželis“, internetinio socialinio komunikavimo  programos Facebook, Messenger, Viber, vaizdo konferencijų platforma Zoom, lopšelio-darželio internetinė svetainė (https://www.lopselisdarzelis.lt).

 

Ugdomoji medžiaga nuotoliniu būdu pateikiama ugdytiniams, jų tėvams el. dienyne „Mūsų darželis“, kuriame mokytojai ir įstaigos specialistai kiekvieną dieną iki 9.30 pateiks siūlomą savaitės temą,  rekomendacijas, užduotis. Meniu skyriuje „Planai“ matysite Jūsų vaikams pedagogų rekomenduojamas užduotis, kurias galėsite atlikti kartu su vaikais. Kitą dalomąją medžiagą mokytojos pateiks per grupės uždarą socialinę Facebook grupę.

Kartą per savaitę, o jei reiks ir dažniau, mokytojai susisieks su Jumis/vaikais Jums patogiu būdu (telefonu, Messenger‘iu, Facebook‘u ar kt.) aptarti, kaip sekasi, kokių klausimų iškyla, palaikyti gyvą bendravimą su vaiku. Tikimės, kad ir toliau vaikų darbelių, užduotėlių nuotraukas, komentarus, pastebėjimus  siųsite savo grupės mokytojams ir specialistams į Messenger‘į, Facebook‘ą ar el. paštu, nes mums svarbus grįžtamasis ryšys ir vaikų ugdymosi pasiekimai.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų darbo laikas: 8.00-15.12

Meninio ugdymo mokytojų Rūtos ir Astos darbo laikas: 8.00-13.12

Logopedžių Daivos ir Linos darbo laikas: 14.00-16.42

Komunikuosime ir bendrausime: vidinėmis žinutėmis el. dienyne „Mūsų darželis“, el. paštu, telefonu, lopšelio-darželio svetainėje.

Iškilus klausimams galite kreiptis į grupių mokytojas, direktoriaus pavaduotoją ugdymui Raimonda Duobienę (el.p. raimonda.duobiene@gmail.com tel.: +370 60987229 8.00-16.00 val.)  

Sieksime padaryti viską, kad mažieji būtų sėkmingai lavinami toliau ir jų žinios nenukentėtų.  Tikimės, kad esate ir būsite sveiki ir saugūs.

Primename tėveliams, kad vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.7 papunkčiu (dėl ekstremalių įvykių), mokestis už darželį nebus skaičiuojamas.