Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas

Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo tikslas – padėti vaikui nuosekliai ugdytis ir bręsti kaip asmenybei, nustatant esamus ugdytinių gebėjimus ir numatant tolimesnio ugdymo(si) gaires bei lopšelio–darželio veiklos sėkmę.

 

Vertinimo procese dalyvauja pedagogai, specialistai, vaikai, tėvai (globėjai). 

 

 Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, planuodami ugdymo procesą, planuoja ir vertinimą, atsižvelgdami į kiekvieno vaiko amžių, galias, realius gebėjimus ir jam keliamus individualius ugdymo(si) uždavinius.

 

 Lopšelyje-darželyje taikomas idiografinis (individualios pažangos) vertinimo principas, pagal kurį lyginant dabartinius vaiko pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga.