Vizija, misija

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

 

Kauno lopšelyje – darželyje „Čiauškutis“ gerbiamas vaiko individualumas, kiekvienas vaikas priimamas toks, koks yra, sudaromos sąlygos skleistis unikaliems vaiko gebėjimams. Ugdymo filosofija taip pat grindžiama nuostata, kad vaikas ugdosi sąveikaudamas, o pats ugdymas(is) – tai dialogas ne tik tarp vaikų ir suaugusiųjų, bet ir tarp pačių vaikų. Šį dialogą taip pat grindžiame abipuse pagarba; vaikai skatinami, jiems leidžiama dirbti savarankiškai; vaikai laikomi visateisiais piliečiais, kuriems dar kol kas reikalinga suaugusiųjų pagalba. Itin svarbus pedagogo vaidmuo. Pedagogas – tai puikiai savo sritį išmanantis profesionalas, jautrus žmogus, vadovaujantis vaikams ir palaikantis juos nelengvoje tyrinėjimo bei ugdymo(si) kelionėje; jis glaudžiai bendradarbiauja su šeimomis ir kitomis bendruomenėmis, nes jos yra natūralus vaikų ugdymo(si) ir analizės šaltinis.

 

VIZIJA

 

Saugi, moderni ir nuolat besimokanti, atvira šeimai ir partnerystei ikimokyklinio ugdymo įstaiga, orientuota į šiuolaikinio ugdymo(si) strategijas, kurios tenkina prigimtinius, kultūrinius vaiko poreikius bei atskleidžia unikalius vaiko gebėjimus.

 

MISIJA

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą su sveikos gyvensenos kryptingu lavinimu, glaudžiai bendradarbiaujanti su šeima, socialiniais partneriais, racionaliai, taupiai bei tikslingai naudojanti įstaigai skirtas lėšas.