Specialistų veikla

Meninio ugdymo mokytoja (muzika) Asta Ambrazevičienė

 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA (MUZIKA) organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

 

Meninio ugdymo mokytoja (muzika) ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis, muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus,  lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla. Taip pat rengia vaikus masiniams renginiams, atrenka gabiuosius dalyvauti konkursuose bei kituose kultūriniuose renginiuose, teikia informaciją apie individualią vaiko muzikinę raidą, siūlymus dėl muzikinės veiklos tobulinimo, bendrauja ir bendradarbiauja su įstaigos bendruomene. Muzikinė veikla organizuojama visai vaikų grupei du kartus per savaitę.

 

 

Meninio ugdymo mokytoja (šokiai) Rūta Petraitytė

 

Meninio ugdymo mokytoja (šokiai) Rūta Petraitytė

 

 

 

 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA (ŠOKIAI) organizuoja  šokio raiškos užsiėmimus su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Šokis – meno forma, suteikianti galimybę bendrauti, išreiškiant savo jausmus ir mintis judesiu. Šokis – tai vienas iš galimų vaikų bendravimo, tautos istorijos, kultūros, tradicijų perdavimo būdų.

Šokio raiškos užsiėmimų tikslas – visapusiškai lavinti 1,5-6 m. amžiaus vaikus, sudarant tinkamas sąlygas jų emocinei, socialinei bei mąstymo raidai. Žaidimų pagalba, klausantis ritmingų melodijų, vaikai mokomi reikšti emocijas, šokti, ritmingai judėti ir koordinuoti  judesius. Pateikiamos žaidybinės kūrybinės užduotys skatina vaikus pajusti kūną, kūno ir jų dalių padėtį erdvėje, tyrinėti judėjimą erdvėje įvairiomis kryptimis (pirmyn – atgal, aukštyn – žemyn), ritmo, tempo variantus (greitai – lėtai). Per kūrybinius žaidimus, improvizacijas vaikai skatinami judesiu reaguoti į skambančią įvairių stilių muziką, nemuzikinius (gamtos) garsus, tylą. Per šokį formuojami grupinio darbo įgūdžiai, lavinami  neverbaliniai gebėjimai bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, ugdomos vaikų asmeninės, fizinės, komunikavimo, socialinės kompetencijos, plėtojami prigimtiniai vaiko gebėjimai.